Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә мөнәсәбәтле сәясәт һәм шәхси мәгълүматларны яклап гамәлгә ашырылучы таләпләр турында белешмәләр

“Октелл” ҖЧҖ сайтында https://www.oktell24.ru (алга таба – Сайт) мәгълүматлар калдырганда, Сез Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә мөнәсәбәтле бу конфиденциальлек сәясәте һәм шәхси мәгълүматларны яклап гамәлгә ашырылучы таләпләр турында белешмәләр (алга таба – Сәясәт) белән ризалашасыз.

 

 1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Бу Сәясәт 105082, Мәскәү ш., Бакунин ур., 41 й., 1к. адресы буенча урнашкан “Октелл” (ОГРН: 5147746189179, ИНН: 7701409620) җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең (алга таба – Җәмгыять) рәсми документы (алга таба – Сайт хакимияте) булып тора һәм Сайт хезмәтләреннән файдаланучы физик затлар (алга таба – Файдаланучылар) турында мәгълүматларны эшкәртү һәм яклау тәртибен билгели.

1.2. Бу Сәясәтнең максаты кешенең һәм гражданинның шәхси мәгълүматларын эшкәрткәндә, аның хокукларын һәм ирекләрен яклаудан, шул исәптән хосусый тормышының кагылгысызлыгын, шәхсән үзенең һәм гаиләсенең сере саклануга хокукларын яклаудан гыйбарәт.

1.3. Сайттан файдаланучылар турында мәгълүматлар җыю, аларны саклау, тарату һәм яклау белән бәйле мөнәсәбәтләр бу Сәясәт, Җәмгыятьнең башка документлары һәм Россия Федерациясенең гамәлдәге законнары нигезендә җайга салына.

1.4. Бу Сәясәт Җәмгыятьнең шәхси мәгълүматларны эшкәртүдә катнашучы барлык бүлекчәләре эшчәнлегенә кагыла.

1.5. “Шәхси мәгълүматлар турында” Федераль законның 18.1 статьясындагы 2 пункты таләпләренә тәңгәл рәвештә, бу Сәясәт Җәмгыятьнең рәсми Сайтында язылган булырга тиеш. Сәясәткә үзгәрешләр керткәндә, Сайт хакимияте, Сәясәтнең яңа редакциясен Сайтка урнаштыру юлы белән, Файдаланучыларга бу хакта хәбәр итә.

1.6. Файдаланучы бу Сәясәтнең шартлары белән ризалашмаган очракта, Сайттан һәм аның кушымталарыннан файдалану кичекмәстән туктатылырга тиеш.

 

 1. Сайттан файдалану шартлары

2.1. Сайттан файдалану хезмәтләрен (алга таба – Сайт хезмәтләре) күрсәткәндә, Сайт хакимияте, акыл һәм намус белән эш итеп, Файдаланучы:

 • формаларны тутырырга һәм бу Сайтны кулланырга мөмкинлек бирүче барлык кирәкле хокукларга ия;
 • сайт хезмәтләреннән файдалану өчен кирәкле күләмдә үзе турында дөрес мәгълүматлар күрсәтә;
 • бу Сәясәт белән танышкан, Сайтның тиешле формасындагы “Шәхси мәгълүматларымны эшкәртүгә ризалык бирәм” дигән юлда тамга кую ысулы белән үзенең ризалыгын белдерә, анда күрсәтелгән хокукларны һәм бурычларны кабул итә һәм, андый ризалыкны биреп, ул ирекле рәвештә, үз ихтыяры белән һәм үз мәнфәгатьләрендә эш итә, дип саный.

2.2. Сайт хакимияте Файдаланучылар турында алына (җыела) торган мәгълүматның дөреслеген тикшерергә бурычлы түгел (андый тикшерү Сайт хакимиятенең Файдаланучы алдында үз йөкләмәләрен үтәве өчен зарури булган очраклардан гайре). Файдаланучы биргән мәгълүматларны тикшерү өчен, Сайт хакимияте онлайн һәм офлайн режимнарда тәңгәллекне исбатлауны таләп итү хокукын үзендә калдыра.

2.3. Сайтта башка сайтларга сылтамалар булырга мөмкин. Сайт ул сайтларның эчтәлеге, сыйфаты һәм куркынычсызлык сәясәте өчен җавап бирми.

 

 1. Мәгълүматны эшкәртү максатлары

3.1. Сайт хакимияте Файдаланучының шәхси мәгълүматларын түбәндәге максатларда эшкәртә:

 • Җәмгыять күрсәткән хезмәтләр кысасында Файдаланучыны тәңгәлләштерү;
 • сервис буенча мәгълүмат бирү хезмәтен күрсәтү кысасында электрон почтадан, Җәмгыятьнең “Интернет” челтәрендәге Сайтыннан файдалану юлы белән, шул исәптән хәбәрнамә җибәрү, сервиска һәм хезмәтләр күрсәтүгә кагылышлы мәгълүматны соратып алу юлы белән, Җәмгыятьнең клиентлар һәм мәнфәгатьле башка затлар белән читтән торып хезмәттәшлек итүе;
 • Файдаланучыга Сайттагы сервислардан файдалану мөмкинлеген бирү.

 

 1. Файдаланучылар турындагы мәгълүматның составы

4.1. Файдаланучыларның шәхси мәгълүматлары Файдаланучылар бирә торган һәм Сайттагы форманы тутыру өчен кирәкле булган иң аз белешмәләрне үз эченә ала: фамилия, исем, телефон, электрон почта.

4.2. Сайт хакимияте Файдаланучылар турында түбәндәгеләрне үз эченә алучы мәгълүматны да эшкәртә:

4.2.1. Файдаланучы Сайтка кергәндә һәм аннан соңгы гамәлләрне кылганда, http-сервердан автомат рәвештә алына торган мәгълүматларны (хостның IP-адресы, Файдаланучының операцион системасы төре, Сайтның Файдаланучы керә торган сәхифәләре);

4.2.2. Сайтка билгеләп куелган сылтамалар (cookies) аша кергәндә, автомат рәвештә алына торган мәгълүматларны.

 

 1. Файдаланучылар турындагы мәгълүматны эшкәртү

5.1. Шәхси мәгълүматларны эшкәртү түбәндәге принциплар нигезендә башкарыла: а) шәхси мәгълүматларны эшкәртүнең максатлары һәм ысулларының законлылыгы; б) намуслылык; в) шәхси мәгълүматларны эшкәртү максатларының алдан билгеләнгән һәм шәхси мәгълүматларны җыйганда игълан ителгән максатларга, шулай ук Сайт хакимияте вәкаләтләренә туры килүе; г) эшкәртелүче шәхси мәгълүматларның күләме һәм холкы буенча, шәхси мәгълүматларны эшкәртү ысулларының шәхси мәгълүматларны эшкәртүнең максатларына туры килүе; д) шәхси мәгълүматларны үз эченә алып, берсе икенчесенә ярашмаган максатлар өчен булдырылган мәгълүмат базаларын берләштерергә рөхсәт ителмәү.

5.2. Сайтта Файдаланучының шәхси мәгълүматлары “Җаваплы элемтә”/”Безнең белән элемтәгә керегез” формаларын тутырганда җыела. Бу Сәясәтнең 4.1 пунктында каралган шәхси мәгълүматлар Файдаланучы тарафыннан бирелә һәм кирәк булган иң аз белешмәләрне үз эченә ала.

5.3. Файдаланучының исәпкә алу язмасын Сайтта теркәү һәм теркәүгә алуны уздыру функционалы булганда, Сайтка шәхси һәм элемтәгә керүгә кагылышлы  мәгълүматларны тапшырган Файдаланучы процедураның уңышлы узганлыгын раслаучы белдерү һәм (яки) хәбәрнамә алачак.

5.4. Файдаланучыларның шәхси мәгълүматлары бары тик электрон җайланмаларда гына саклана һәм, шәхси мәгълүматларны, закон таләпләрен үтәүгә бәйле рәвештә, автоматлаштырылмаган эшкәртү зарури булган очраклардан гайре, автоматлаштырылган системаларны кулланып эшкәртелә.

5.5. Бу Сәясәттә яисә федераль законнарда турыдан-туры күздә тотылган очраклардан гайре, Файдаланучыларның шәхси мәгълүматлары нинди дә булса өченче затларга тапшырылмый. Файдаланучы күрсәткән мәгълүматларның яки, Файдаланучының ризалыгы булган очракта, алынган мәгълүматларның конфиденциальлеген тәэмин итү йөкләмәсе контрагентларга бирелү шарты белән, Файдаланучыларның шәхси мәгълүматлары өченче затларга – Җәмгыятьнең контрагентларына тапшырылырга мөмкин. Дәүләт органнарыннан (җирле үзидарә органнарыннан) алынган рәсми гарызнамәләр нигезендә Файдаланучыларның шәхси мәгълүматларын бирү законнарда билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.

5.6. Файдаланучыга кагылышлы шәхси мәгълүматларның бер өлеше банкка яисә Сайтта Файдаланучының, хезмәтләр алырга теләп, үзе файдаланырга теләгән түләү системасына тапшырылырга мөмкин, әгәр бу мәгълүматны бирү түләү системасына акча күчерү процедурасы өчен кирәк булса.

5.7.  Җәмгыятьтә шәхси мәгълүматларны эшкәртүне туктатуның түбәндәге шартлары билгеләнгән:

 • шәхси мәгълүматларны эшкәртүнең максатларына ирешү һәм саклау вакытының максималь чорына җитү;
 • шәхси мәгълүматларны эшкәртүнең максатларына ирешүнең зарурлыгы бетү;
 • Файдаланучы яки аның законлы вәкиле тарафыннан шәхси мәгълүматларның законсыз рәвештә алынганлыгы яки эшкәртүнең игълан ителгән максаты өчен зарури булмавы турында документлар белән расланган белешмәләр җиткерелү;
 • шәхси мәгълүматларны эшкәртүнең законлылыгын тәэмин итү мөмкин булмау;
 • әгәр шәхси мәгълүматларны саклау шәхси мәгълүматларны эшкәртү максатлары өчен моннан ары таләп ителмәсә, Файдаланучының шәхси мәгълүматларын эшкәртүгә ризалыгын кире алуы;
 • шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә нигез бирүче яисә нигез булган хокукый мөнәсәбәтләр өчен дәгъва белдерү вакытлары узып китү.

 

 1. Файдаланучыларның хокуклары

6.1 Файдаланучылар түбәндәгеләргә хокуклы:

6.1.1. шәхси мәгълүматлар тулы булмаган, искергән, дөрес булмаган, законсыз рәвештә алынган яки эшкәртүнең игълан ителгән максаты өчен зарури булмаган очракларда һәм әгәр алда әйтеләчәк гамәлләрне мөстәкыйль башкару мөмкин булмаса, Сайт хакимиятеннән үзләренең шәхси мәгълүматларын төгәлләштерүне, алардан файдалану мөмкинлеген чикләүне яисә юкка чыгаруны таләп итәргә;

6.1.2. мөрәҗәгать нигезендә, Сайт хакимиятеннән үзләренең шәхси мәгълүматларын эшкәртүгә кагылышлы белешмәләрне алырга;

6.1.3. Сайтта шундый сервис булганда, тиешле сервистан файдаланып яки sales@oktell24.ru электрон почта адресына мөрәҗәгать итеп, теләсә кайсы вакытта язылуга бәйле белешмәлек бюллетеньнәре алуны туктатырга.

 

 1. Шәхси мәгълүматларны яклап гамәлгә ашырылучы таләпләр турында белешмәләр

7.1. Файдаланучының Җәмгыять тарафыннан эшкәртелүче шәхси мәгълүматларын яклау шәхси мәгълүматларны яклау өлкәсендәге законнар таләпләрен тәэмин итү өчен кирәкле һәм җитәрлек хокукый, оештыру ягыннан һәм техник чараларны гамәлгә ашыру юлы белән тәэмин ителә.

7.2. Хокукый чаралар түбәндәгеләрне үз эченә ала:

 • Җәмгыятьнең Россия Федерациясе законнары, шул исәптән бу Сәясәтне булдыру һәм аны Сайтка урнаштыру таләпләрен гамәлгә ашыручы локаль актларын эшләү;
 • шәхси мәгълүматларны эшкәртүнең бу Сәясәттә билгеләнгән максатларга туры килмәүче барлык ысулларыннан баш тарту.

7.3. Оештыру ягыннан чаралар түбәндәгеләрне үз эченә ала:

 • шәхси мәгълүматларны эшкәртүне оештыру өчен җаваплы затны билгеләү;
 • мәгълүмат системаларында шәхси мәгълүматларның куркынычсызлыгын тәэмин итү максатында Җәмгыятьнең структур бүлекчәсенә җаваплылык йөкләү;
 • шәхси мәгълүматларны эшкәртүнең “Шәхси мәгълүматлар турында” 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләренә һәм аңа нигезләнеп кабул ителгән норматив хокукый актларга, шәхси мәгълүматларны яклауга карата билгеләнгән таләпләргә, Җәмгыятьнең шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә мөнәсәбәтле Сәясәтенә, Җәмгыятьнең локаль актларына туры килүенә эчке контрольлек һәм (яки) аудит уздыру;
 • Җәмгыятьнең шәхси мәгълүматларны күрү мөмкинлегенә ия булган хезмәткәрләре составын чикләү һәм мәгълүматлардан файдалану өчен рөхсәт алу системасын оештыру;
 • Җәмгыять хезмәткәрләрен Россия Федерациясенең шәхси мәгълүматлар турындагы законнары нигезләмәләре, шул исәптән шәхси мәгълүматларны яклауга карата билгеләнгән таләпләр, бу Сәясәт, Җәмгыятьнең шәхси мәгълүматларны эшкәртү мәсьәләләре буенча башка локаль актлары белән таныштыру;
 • шәхси мәгълүматларны эшкәртүне турыдан-туры башкаручы хезмәткәрләрнең барлык категорияләренә алар белән эшләү һәм эшкәртелә торган мәгълүматларның иминлеген тәэмин итү кагыйдәләрен өйрәтү;
 • Җәмгыять хезмәткәрләренең вазыйфаи күрсәтмәләрендә шәхси мәгълүматларны эшкәртүнең иминлеген тәэмин итү буенча йөкләмәләр һәм гамәлгә кертелгән тәртипне бозган өчен җаваплылык билгеләү;
 • шәхси мәгълүматларны эшкәртү процессларын регламентлау;
 • шәхси мәгълүматларның матди әйберләрен, урлауны, алмаштыруны, рөхсәтсез күчермә ясауны һәм юкка чыгаруны булдырмаслык итеп, исәпкә алуны һәм саклауны оештыру;
 • шәхси мәгълүматларны эшкәртүнең техник чараларын саклана торган территория эчендә урнаштыру;
 • Җәмгыять хезмәткәрләре күзәтүеннән башка, чит кешеләрнең Җәмгыять бүлмәләренә керүен чикләү, шәхси мәгълүматлар эшкәртелә торган һәм аларны эшкәртүнең техник чаралары урнаштырылган бүлмәләрдә торырга рөхсәт итмәү.

7.4. Техник чаралар түбәндәгеләрне үз эченә ала:

 • куркыныч янау моделе нигезендә, шәхси мәгълүматларны яклау буенча шәхси мәгълүматларның билгеләнгән якланганлык дәрәҗәләрен тәэмин итүче система төзү;
 • актуаль куркынычларны нейтральләштерү өчен, мәгълүматны яклау буенча ярашлылык бәяләмәсен алган чаралардан файдалану;
 • шәхси мәгълүматларның иминлеген тәэмин итүдә күрелүче чараларның нәтиҗәлелеген бәяләү;
 • мәгълүмат системаларында эшкәртелә торган шәхси мәгълүматлардан һәм мәгълүматны яклауның программа-аппарат һәм программа чараларыннан файдалана алу өчен, хезмәткәрләргә рөхсәт бирү системасын тормышка ашыру;
 • шәхси мәгълүматлар эшкәртелә торган мәгълүмат системаларында Файдаланучыларның шәхси мәгълүматларын теркәү һәм алар белән эш итүне исәпкә алу;
 • Җәмгыятьнең мәгълүмат челтәрендәге тиешле техник мөмкинлекне тәэмин итүче барлык төеннәрендә зыян сала торган программаларны ачыклау (вируска каршы торучы программалар куллану);
 • Җәмгыятьнең мәгълүмат системасына шәхси мәгълүматларның иминлеген тәэмин итү буенча билгеләнгән таләпләрне бозучы яки бозылуга шартлар тудыручы тыкшынуларны ачыклау;
 • санкциясез куллану аркасында модификацияләнгән яки юкка чыгарылган шәхси мәгълүматларны беренчел халәтенә кайтару (резерв күчермә ясау һәм шәхси мәгълүматларны беренчел халәтенә кайтару системасы);
 • Файдаланучыларның гамәлләрен даими күзәтеп тору, шәхси мәгълүматларның иминлегенә кагылышлы таләпләрнең бозылу фактлары буенча тикшерүләр уздыру.

 

 1. Файдаланучыларның мөрәҗәгатьләре

8.1. Файдаланучылар Сайтта күрсәтелгән электрон почта адресына үзләренең мөрәҗәгатьләрен, шул исәптән шәхси мәгълүматларыннан файдалануга кагылышлы мөрәҗәгатьләрен дә, Россия Федерациясе законнарына туры китереп квалификацияле электрон имза куелган электрон документ рәвешендә Сайт хакимиятенә җибәрергә хокуклы.

8.2. Файдаланучы тарафыннан җибәрелә торган мөрәҗәгатьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: - Файдаланучының яки аның вәкиленең шәхесен таныклаучы төп документ номеры; - әлеге документның бирелү көне һәм аны биргән орган турында мәгълүматлар; - Файдаланучының оператор белән мөнәсәбәтләрдә катнашуын раслаучы мәгълүматлар (аерым алганда, Файдаланучының id тәртип номеры, Файдаланучының яки аның вәкиленең имзасы).

8.3. Файдаланучылардан Сайт хакимиятенә алынган барлык корреспонденция (язмача яки электрон рәвештәге мөрәҗәгатьләр) кулланылышы чикләнгән мәгълүматка карый һәм Файдаланучының язмача ризалыгыннан башка таратылмый. Гарызнамә юллаган Файдаланучының шәхси мәгълүматлары һәм аның турындагы башка мәгълүматлар, алынган гарызнамәнең темасы буенча җавап бирү яисә законнарда турыдан-туры күздә тотылган очраклардан гайре, Файдаланучының махсус ризалыгыннан тыш башкача берничек тә файдаланыла алмый.

 

Яңартылды 25.10.2017 ел.

БЕЗНЕҢ БЕЛӘН ЭЛЕМТӘГӘ КЕРЕГЕЗ

Сораулар тудымы?
Аларга бик теләп җавап бирербез.